This page looks best with JavaScript enabled

「HAOI2007」理想的正方形-单调队列

 ·  ✏️ About  567 words  ·  ☕ 2 mins read · 👀... views

有一个 $a \times b$ 的整数组成的矩阵,现请你从中找出一个 $n\times n$ 的正方形区域,使得该区域所有数中的最大值和最小值的差最小,输出这个最小的差值。

链接

Luogu P2216

题解

单调队列的一道有趣的题。

事实上我们可以发现,需要找出的区域是正方形,而且大小固定,所以我们可以想到用单调队列来解决这个问题。

但这个问题是二维的,怎么把单调队列转化成二维的呢?

可以这么考虑。用 $a$ 个单调队列维护 每一行在 $[j-n+1,j]$ 的位置中的最大值和最小值。

每次我们计算正方形的最大值或最小值的时候,对于这 $a$ 个单调队列中的最大值或者最小值,我们新开一个单调队列,其中维护在 $a$ 个单调队列中 $[i-n+1,i]$ 这个范围里的最大值或者最小值。然后就可以用最大值减去最小值,并尝试更新答案。

可以证明,复杂度是 $O(n^2)$ 的。

实在偷懒,单调队列用了 $deque$ ,不开O2极慢。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#define pp pair<int,int>
using namespace std;

const int MAXN = 1100;

namespace fast_io {
  //...
}using namespace fast_io;

int n,m,k;
int num[MAXN][MAXN];

deque<pp> max1[MAXN],min1[MAXN];
deque<pp> max2,min2;

void init(){
  read(n),read(m),read(k);
  for(int i = 1;i<=n;i++)
    for(int j = 1;j<=m;j++)
      read(num[i][j]);
}


void solve(){
  int ans = 0x3f3f3f3f;
  static int minn[MAXN],maxn[MAXN];
  int tmin,tmax;
  for(int i = 1;i<=n;i++){
    //printf("i %d:\n",i);
    for(int j = 1;j<=m;j++){
      //max
      while(!max1[j].empty()&&max1[j].begin()->second < num[i][j])
        max1[j].pop_front();
      max1[j].emplace_front(i,num[i][j]);
      while(!max1[j].empty()&&max1[j].rbegin()->first <= i-k)
        max1[j].pop_back();
      tmax = max1[j].rbegin()->second;
      maxn[j] = tmax;
      //min
      while(!min1[j].empty()&&min1[j].begin()->second > num[i][j])
        min1[j].pop_front();
      min1[j].emplace_front(i,num[i][j]);
      while(!min1[j].empty()&&min1[j].rbegin()->first <= i-k)
        min1[j].pop_back();
      tmin = min1[j].rbegin()->second;
      minn[j] = tmin;
    }
    max2.clear(),min2.clear();
    for(int j = 1;j<=m;j++){
      //max
      while(!max2.empty()&&max2.begin()->second < maxn[j])
        max2.pop_front();
      max2.emplace_front(j,maxn[j]);
      while(!max2.empty()&&max2.rbegin()->first <= j-k)
        max2.pop_back();
      tmax = max2.rbegin()->second;
      //min
      while(!min2.empty()&&min2.begin()->second > minn[j])
        min2.pop_front();
      min2.emplace_front(j,minn[j]);
      while(!min2.empty()&&min2.rbegin()->first <= j-k)
        min2.pop_back();
      tmin = min2.rbegin()->second;
      if(i>=k && j>=k)//保证解合法
        ans = min(tmax-tmin,ans);
    }
  }
  printf("%d\n",ans);
}

int main(){
  init();
  solve();
  return 0;
}

cqqqwq
WRITTEN BY
cqqqwq
A student in Computer Science.

评论: