This page looks best with JavaScript enabled

「HEOI2016/TJOI2016」序列-CDQ分治优化dp

 ·  ✏️ About  1029 words  ·  ☕ 3 mins read · 👀... views

佳媛姐姐过生日的时候,她的小伙伴从某宝上买了一个有趣的玩具送给他。玩具上有一个数列,数列中某些项的值可能会变化,但同一个时刻最多只有一个值发生变化。

现在佳媛姐姐已经研究出了所有变化的可能性,她想请教你,能否选出一个子序列,使得在任意一种变化中,这个子序列都是不降的?请你告诉她这个子序列的最长长度即可 。

注意:每种变化最多只有一个值发生变化。

链接

Luogu P4093

题解

我们可以发现,如果 $x$ 位置的变化能够影响到经过它的最长不降子序列,那么需要关心的只有两个值:该点可能变化到的最小值 $\min_x$ 与可能变化到的最大值 $\max_x$ 。所以我们只需要存储每个位置的 $\min_x$ 和 $\max_x$ 即可。

然后我们发现这个东西可以用 $O(n^2)$ 的朴素 $dp$ 来完成对 $\text{LIS}$ 的计算。

方程为(其中 $a_0 = max_0 = min_0 = - \inf$):

$$
dp[i] =
\left{
\begin{aligned}{}
&0&,;&\text{if } i = 0\
&\max_{j=0}^{i-1}{(dp[j] + 1)}&,;& \text{if } \text{max}_j \leq a_i \text{ and } a_j \leq \text{min}_i
\end{aligned}
\right.
$$

发现 $\text{max}_j \leq a_i$ 且 $a_j \leq \text{min}_i$ 事实上是一个二维的偏序关系,所以我们可以用 $\text{CDQ}$ 分治计算满足该条件的 $dp$ 最大值。

但是这里有一个与普通 $\text{CDQ}$ 不相同的地方,我们必须要计算完在 $i$ 前面的 $dp$ 值,才能开始计算 $dp[i]$。

所以这里的 $\text{CDQ}$ 分治应当做一些微小的更改。

我们不用归并完成对 $2d$ 的排序,而是直接调用 $sort$ 。

对于区间 $[l,r]$ ,我们先递归完成 $[l,mid]$ ,排序第二关键字后处理左半对右半的贡献,然后重新按照第一关键字排序后再递归解决 $[mid+1,r]$ 子问题。

最近 $\text{CDQ}$ 老写错字母emmm 大约没救了…

时间复杂度 $O(n \log ^2 n)$ 。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
// luogu-judger-enable-o2
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;

const int MAXN = 210000;

struct T{
 int id,op,a,b;
 T(){id=op=a=b=0;}
 T(int _id,int _op,int _a,int _b){
  id = _id,op = _op,a = _a,b = _b;
 }
 // op = 1 -> (max_j,a_j) 修改
 // op = 2 -> (a_i,min_i) 查询
}q[MAXN];int tot;

struct BIT{
 int maxn[MAXN];
 int lowbit(int x){
  return x & (-x);
 }
 void update(int x,int v){
  while(x <= 100000){
   maxn[x] = max(maxn[x],v);
   x += lowbit(x);
  }
 }
 int query(int x){
  int ans = 0;
  while(x >= 1){
   ans = max(ans,maxn[x]);
   x -= lowbit(x);
  }
  return ans;
 }
 void clear(int x){
  while(x <= 100000){
   if(maxn[x] == 0) break;
   maxn[x] = 0;
   x += lowbit(x);
  }
 }
}S;

int n,m;
int dp[MAXN];
int num[MAXN],maxn[MAXN],minn[MAXN];

void init(){
 scanf("%d %d",&n,&m);
 for(int i = 1;i<=n;i++){
  scanf("%d",&num[i]);
  maxn[i] = minn[i] = num[i];
 }
 for(int i = 1;i<=m;i++){
  int x,v;
  scanf("%d %d",&x,&v);
  minn[x] = min(minn[x],v);
  maxn[x] = max(maxn[x],v);
 }
 q[++tot] = T(0,1,-inf,1);
 for(int i = 1;i<=n;i++){
  q[++tot] = T(i,2,num[i],minn[i]);
  q[++tot] = T(i,1,maxn[i],num[i]);
 }
}

bool cmp1d(int x,int y){
 if(q[x].a != q[y].a){
  return q[x].a < q[y].a;
 }
 else{
  return q[x].id < q[y].id;
 }
}

bool cmpid(int x,int y){
 if(q[x].id != q[y].id){
  return q[x].id < q[y].id;
 }
 else{
  return q[x].op > q[y].op;
 }
}

int cdq[MAXN];
int tmp1d[MAXN];
void CDQ(int *w,int l,int r){
 #define ql q[w[L]]
 #define qr q[w[R]]
 if(l == r) return;
 int mid = (l+r)>>1;
 CDQ(w,l,mid);
 sort(w+l,w+mid+1,cmp1d),sort(w+mid+1,w+r+1,cmp1d);
 int L = l,R = mid+1,c = l;
 while(c <= r){
  if(R > r ||(L <= mid && ql.a <= qr.a)){
   if(ql.op == 1)
    S.update(ql.b,dp[ql.id]);
   tmp1d[c++] = L++;
  }
  else{
   if(qr.op == 2){
    //printf("%d qr.id:%d\n",w[R],qr.id);
    int t = S.query(qr.b);
    dp[qr.id] = max(dp[qr.id],t+1);
   }
   tmp1d[c++] = R++;
  }
 }
 for(int i = l;i<=mid;i++) S.clear(q[w[i]].b);
 sort(w+l,w+r+1,cmpid);
 CDQ(w,mid+1,r);
 #undef ql
 #undef qr
}

void solve(){
 for(int i = 1;i<=tot;i++) cdq[i] = i;
 CDQ(cdq,1,tot);
 int ans = 0;
 for(int i = 1;i<=n;i++){
  ans = max(ans,dp[i]);
 }
 printf("%d\n",ans);
}

int main(){
 init();
 solve();
 return 0;
}

cqqqwq
WRITTEN BY
cqqqwq
A student in Computer Science.

评论: