This page looks best with JavaScript enabled

「JSOI2007」字符加密-后缀数组

 ·  ✏️ About  525 words  ·  ☕ 2 mins read · 👀... views

喜欢钻研问题的 $JS$ 同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。

例如 JSOI07 ,可以读作: JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0 ,把它们按照字符串的大小排序:

 • 07JSOI
 • 7JSOI0
 • I07JSO
 • JSOI07
 • OI07JS
 • SOI07J

读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串。 但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

链接

Luogu P4051

题解

复制字符串,然后跑 $SA$ ,得到 $sa$ 数组,然后在上面顺序扫描,扫描到最前面 $n$ 个在 $1$ 到 $n$ 之间开始的后缀,然后获取其第 $n$ 个字符即可。

代码

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;

const int MAXN = 210000;

namespace SA{
 int s[MAXN],sa[MAXN],rk[MAXN],x[MAXN],y[MAXN],cnt[MAXN];
 void get_sa(int n,int m){
  for(int i = 0;i<m;i++) cnt[i] = 0;
  for(int i = 0;i<n;i++) cnt[s[i]] ++;
  for(int i = 1;i<m;i++) cnt[i] += cnt[i-1];
  for(int i = n-1;~i;--i) sa[--cnt[s[i]]] = i;
  m = rk[sa[0]] = 0;
  
  for(int i = 1;i<n;i++) rk[sa[i]] = s[sa[i]] == s[sa[i-1]] ? m : ++m;
  for(int j = 1;;j<<=1){
   if(++m == n) return;
   //printf("!!!\n");
   for(int i = 0;i<j;i++) y[i] = n-j+i;
   for(int i = 0,k=j;i<n;i++) if(sa[i] >= j) y[k++] = sa[i] - j;
   for(int i = 0;i<n;i++) x[i] = rk[y[i]];
   for(int i = 0;i<m;i++) cnt[i] = 0;
   for(int i = 0;i<n;i++) cnt[x[i]]++;
   for(int i = 1;i<m;i++) cnt[i] += cnt[i-1];
   for(int i = n-1;~i;--i) sa[--cnt[x[i]]] = y[i],y[i] = rk[i];
   m = rk[sa[0]] = 0;
   for(int i = 1;i<n;i++) rk[sa[i]] = (y[sa[i]]==y[sa[i-1]]&&y[sa[i]+j]==y[sa[i-1]+j])?m:++m;
  }
 }
 void solve(char *str,int n){
  for(int i = 0;i<n;i++){
   s[i] = str[i];
  }
  s[n] = 0;
  get_sa(++n,127);
 }
 void get_ans(char *ans,int n){
  int cnt = 0;
  for(int i = 1;i<=2*n;i++){
   int t = sa[i];
   if(t < n){
    ans[cnt++] = s[t+n-1];
   }
  }
 }
}

int n;
char s[MAXN];
char ans[MAXN];

void init(){
 scanf("%s",s);
 n = strlen(s);
}

void solve(){
 for(int i = 0;i<n;i++)
  s[n+i] = s[i];
 SA::solve(s,2*n);
 SA::get_ans(ans,n);
 printf("%s\n",ans);
}

int main(){
 init();
 solve();
 return 0;
}

cqqqwq
WRITTEN BY
cqqqwq
A student in Computer Science.

评论: